Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yüksek Lisans

Dersler

DERS KODU VE ADI SBU504 Siyaset Bilimi Araştırma Yöntemleri/Zorunlu Ders
KREDİ/AKTS 3/9
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Ders süresince öğrenciler, sorularına cevap üretebilmek için farklı araştırma yöntemleri kullanan sosyal bilimlerin uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, eğitim, işletme ve iletişim gibi farklı disiplinlerinden uygulayıcıların gerçek yaşam tecrübelerinden örneklerle tanışacak, fakat özellikle siyaset bilimi araştırmaları üzerine odaklanacaklardır. Öğrenciler ayrıca araştırmaları sırasında kullanabilecekleri paket bilgisayar programlarını tanıma fırsatı bulacaklardır. Bunları anlayabilmeleri ve kullanabilmeleri her ünite içerisinde “Sıra Sizde” alıştırmaları ile sağlanacaktır. Sıra Sizde örnek alıştırmaları o ünite boyunca anlatılan araştırma yöntemleri ve kavramları kullanma ve uygulayabilme fırsatı sağlayacaktır. Bu alıştırmalar boyunca örneklem oluşturma, gözlem, anket uygulamaları, kodlama, analiz ve raporlama gibi uygulamalarla öğrenci yeterlilikleri geliştirilecektir. İlave olarak öğrencilere mevcut veriler ile çalışma ve SPSS programı vasıtasıyla analizler yapma yeterliliği elde etme fırsatı sunulacaktır.

 

DERS KODU VE ADI SBU597 Seminer/Zorunlu Ders
KREDİ/AKTS 0/9
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.

 

DERS KODU VE ADI SBU501 Karşılaştırmalı Siyaset/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders dünyadaki farklı sistemlerin karşılaştırmasını konu edinir. Bunun için ders kapsamında öncelikle karşılaştırmalı siyaset çalışmalarında kullanılan yöntem ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bunu takiben, siyasal rejimler, rejim değişiklikleri, siyasal kurum ve süreçler, siyasal kültür ve karşılaştırmalı ekonomi politik başlıkları üzerinde durulacaktır. Bu başlıklar pek çok faklı ülkeye dair vaka çalışmaları ile örneklendirilecektir. Böylelikle karşılaştırmalı siyaset yönteminin nasıl uygulandığını da gösterecektir.

 

DERS KODU VE ADI SBU502 Uluslararası İlişkiler Kuramları/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Temel konular anlatıldıktan sonra, örnek olaylar ve uygulamalar konusunda araştırma ödevleri verilerek, sunumlar yaptırılacaktır. Yapılan sunumlar ile ilgili açık oturum ve müzakere teknikleri ile konunun etraflı bir şekilde incelenmesi ve anlaşılması sağlanacaktır.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU503 Türk Dış Politikası/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Türk Dış Politikasının, Cumhuriyetin kuruluşundan, günümüze kadar gelişen süreç içerisinde, neden ve sonuç ilişkilerinin, kendi iç dinamikleri de dikkate alınarak, tarihsel bir dizin halinde analiz edilmesi.

 

DERS KODU VE ADI SBU505 Türkiye’de Siyasal Düşünce/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

XIX. Yüzyıl Türk düşünce yaşamındaki temel çizgilerin değerlendirilmesi. Osmanlıcılık düşüncesinin kökleri.Osmanlı modernleşme hareketleri içinde karşıt iki grup: Batıcılar ve İslâmcılar.Gecikmiş bir ideoloji olarak Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve Türkçülük siyaseti.Türkiye de siyasal yaşamın canlanması: 1908-1918 dönemi siyasal gelişmeleri.Cumhuriyet devrimi ve temek ideolojik kırılmalar: 1923-1945. Çok partili yaşamda ideolojilerin kıpırdanışı: 1945-1960.Türkiye’de sol siyasetin etkinliğinin artması: ortanın solu, TİP, Yön hareketi. 1970 sonrası sosyalist ve devrimci akımların haritası.1960 sonrası sağın tepkisel olarak konumlanışı. 1970 sonrası radikal sağın etkinliği. 1980 sonrası siyasetin soğuması ve 1990 larda tekrar canlanması: ANAP-SHP, DYP, yeni CHP, DSP ve radikal kıpırdanmalar. 2000 sonrası siyasal düşünce.

 

DERS KODU VE ADI SBU513 Kamu Politakaları Analizi/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu dersin amacı öğrencilere bir kamu politikasının nasıl yapılandırıldığını göstermektir. Tüm kamu politikası sürecini bir seminer çalışması çerçevesinde gözden geçirecek ve eşzamanlı olarak uygulama olarak bir kamu politikası analizi taslağı hazırlayacaklar.

 

DERS KODU VE ADI SBU520 Afrika’da Siyaset/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Ders kolonyalizm postkolonyalizm teorik çatısının incelenmesiyle başlayacak,daha sonraki haftalarda Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yer alan ve bir ya da iki ülkede toplum-devlet etkileşimini içeren önemli bir olayı öğrencilere aktaracaktır.

 

DERS KODU VE ADI SBU521 Türk Siyasal Hayatı/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Türk Siyasal Hayatı dersi 19. Yy Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan tarihsel bir dönemi kapsamaktadır. Derste Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum süreci sınıf, toplumsal cinsiyet, kimlik, üzerinden analitik olarak incelenecektir.

 

DERS KODU VE ADI SBU522 Küreselleşme ve Kalkınma/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Ders süresince öncelikle küreselleşmenin tarihsel süreçteki gelişimi tartışılacaktır. Daha sonra yönetişim, yerelleşme, küreyelleşme, bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve bölge kalkınma ajansları gibi anahtar kavramlar işlenecektir. Ders süresince ayrıca bu kavramlar arasındaki ilişki ve küreselleşmenin kalkınma, bölgesel kalkınma ve yoksulluk üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Öğrenciler her hafta kendilerine ödev olarak verilen makale, kitap ve tezler inceleyecekler, derste sunumunu yapacaklar ve daha sonra konu sınıfta tartışılacaktır. Daha sonra ders öğrencilerin konuya ilişkin bir makale çalışması yapmaları ile tamamlanacaktır.

 

DERS KODU VE ADI SBU525 Enerji Politikaları/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Dersin amacını gerçekleştirmek için enerji politikalarına esas teşkil eden temel bilgiler kapsamında enerji çeşitleri, dağılımı ve enerji şirketleri aracılığıyla devlet aktörlerin politika tespitlerine yönelik hususlar incelenecek, yeşil enerjiye yönelik bilinçlendirme iklim değişikliği kapsamında değerlendirilecektir.

 

DERS KODU VE ADI SBU527 Osmanlı Türk Modernleşmesi/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Osmanlı Devleti’nde modernleşme çabaları, Osmanlı Modernleşmesi ile Cumhuriyet Modernleşmesinin karşılaştırılması, Kemalist Modernleşme, tek partili ve çok partili dönemde modernleşme, modernleşme ve modernleşmenin yarattığı sorunlar.

 

DERS KODU VE ADI SBU530 Dış Politika Analizi/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Dersin hedefleri üç yönlüdür. Birincisi, öğrencileri uluslararası ilişkilerle ilgili ancak birbirinden farklı bir alan olarak dış politikaya alternatif alternatif yaklaşımlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. İkincisi, öğrencilere teorik olarak bilgilendirilmiş ampirik analizleri kullanarak dış politika konusundaki çağdaş tartışmalara katılmasını sağlar. Son olarak, öğrencilerin dış politika analiz teorilerini ve teorilerini gerçek dünya politika ortamlarına uygulamalarında yardımcı olmak için sınıf içi simülasyonları kullanır.

 

DERS KODU VE ADI SBU531 Amerikan Dış Politikası/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

 

Amerikan dış politikasının diğer ülkelerin dış politikasından ayrılan özellikleri, ve kaynakları özellikle kuramsal, tarihi ve örnek olaylardan yola çıkarak açıklanacaktır. Ders Soğuk Savaş dönemi düzen kurucu misyonu olan Amerikan dış politikasının Soğuk Savaş sonrası üstlendiği misyon özellikle değişen uluslararası sistemin özellikleri göz önüne alınarak incelenecektir.

 

İlgili teoriler okutulacak

2- İlgili makale ve kitap bölümleri okutulacak

3- Sınıf içi grup çalışmaları yapılacak

4- Ders içi konu tartışmaları yapılacak

 

DERS KODU VE ADI SBU532 Ortadoğu’da Uluslararası İlişkiler / Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders, Orta Doğu’yu şekillendirme faktörleri gibi görünen çok çeşitli temaları kapsayacaktır. Öğrencinin (1) Orta Doğu siyasetinin tarihsel söylemini ve kökenlerini bilmesi, (2) Orta Doğu siyasetini akademik bir çerçevede anlaması, araştırması ve analiz etmesi, (3) her hafta  düşüncelerini sunması gerekir.

 

DERS KODU VE ADI SBU533 Avrupa Birliği/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Avrupa Birliği’nin yapısı, gelişimi ve işleyişi, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasal yapısı, Avrupa Birliği’nin yapısal ve bölgesel politikaları, Avrupa Birliği’nin karar alma ve yönetim yapısı Avrupa Birliği’nin yönetişim ve karar alma mekanizmalarını öğrenir.

 

DERS KODU VE ADI SBU534 Uluslararası Çatışma Çözümleri/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Uluslararası İlişkiler disiplinin en temel kavramlarından olan güvenlik ve çatışma ile bağlantılı konuları incelemek, uluslararası siyasetteki aktörlerin geliştirdiği güvenlik politikalarını ve çatışma stratejilerini tarihi perspektif içinde incelemek ve bu kavramlarla ilgili güncel gelişmeleri analiz etmek.

 

DERS KODU VE ADI SBU535 Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders istihbarat ve güvenlik ilintisi çerçevesinde; istihbaratın kapsam süreç ve uygulamaları ile strateji oluşumundaki yerini incelemektir. Bu çerçevede ders haftalık konu başlıklarına yönelik tespit edilen çalışma sorusunun; önce öğrenci tarafından ödev olarak hazırlanması ve sınıfta her öğrencinin yaptıkları okuma ve hazırladıkları ödev üzerinden tartışılması şeklinde incelenecektir.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU536 Stratejik İletişim ve Propoganda/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders öğrencilerin kültürel manipülasyonun önemini ve politika oluşturma ortamındaki propaganda gücünü anlamalarını sağlar.

Öğrencilerden tarihsel verileri analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri ve tarihsel yorumlamaya sofistike bir yaklaşımın kanıtlarını göstermeleri beklenir.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU540 Uluslararası Göç/ Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders ilk önce göç türlerini ve göçe neden olan faktörlere odaklanmaktadır. Daha sonra göç teorileri incelenecektir. Son olarak, Türkiye’de ve uluslararası arenada göç ve göç tarihine odaklanılacaktır. Kurs boyunca her konu için farklı kaynaklar kullanılacak ve göç alanında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan misafir konuşmacılar konuya göre davet edilecektir. İlimizde yaşayan Suriyeli mülteciler ve Suriye göçü konusunda çalışan dernekler ziyaret edilip deneyim alışverişi yapılacak ve müteakiben saha araştırması yapılacaktır.

 

DERS KODU VE ADI SBU550 Siyasi Partiler ve Seçimler/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders öğrencilere, Türkiye’deki parti sisteminin gelişimini klasik Osmanlı döneminden başlayıp Tanzimat, Birinci Meşrutiyet, Jön Türkler ve İkinci Meşrutiyet, Milli Mücadele Dönemi ve 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla çok partili hayata geçiş aşamalarında ele alarak bugün gelinen noktaya kadar değerlendirdikten sonra, parti sistemi ile toplumdaki sosyal ve siyasal bölünme çizgileri arasındaki ilişkiyi, parti sisteminde görülen parçalanmaları, oynaklık ve kutuplaşma eğilimlerini ve parti sistemini etkileyen önemli değişkenlerden biri olan seçim sistemi ile parti sistemi arasındaki ilişkiyi açıklamaktır.

 

DERS KODU VE ADI SBU551 Demokrasi Kuramı ve Demokratikleşme/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Ders içerik olarak demokrasi kuramı, sorunları ve ikilemlerine ilişkin temel kavramlar, teori ve bakış açılarını kapsamaktadır. Demokrasinin tarihsel süreçteki gelişimi ve bu konudaki önde gelen teorilere ilişkin özellikle Türkiye’ye odaklanan kapsamlı bir incelemeyi ve demokratikleşme olgusu ve göstergelerini içermektedir.

 

DERS KODU VE ADI SBU552 Etnisite Kimlik ve Milliyetçilik/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Kimlik Teorileri (John Locke, David Hume, Derek Parfit, Bernard Williams), Etnisite Teorileri ve Milliyetçilik ile Milliyetçilik Teorileri işlenecektir.

 

DERS KODU VE ADI SBU560 Siyasi İdeolojiler/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/7
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

İdeoloji tarihi, ideoloji ve gündelik hayat, ideolojilerin araştırmasına giriş, liberalizm, muhafazakarlık, Marxizm, faşizm, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, çevrecilik, köktencilik.