Program Öğrenme Çıktıları | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hâkimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını, model ve yaklaşımlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.
  2. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.
  3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilirler.
  4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, Tarih, Sosyoloji gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.
  5. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.
  6. Proje veya takım çalışmalarında yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.
  7. Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
  8. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.
  9. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
  10. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.