Doktora | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Doktora

Doktora:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı verdiği eğitim, ürettiği bilimsel çalışmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye ve Ortadoğu’nun en saygın programlarından biri olma vizyonuna sahiptir. Programımız siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek akademik standartlarda bir eğitim verir. Yenilikçi, girişimci, katılımcı ve özgürlükçü bir akademik ortam oluşturur ve yaşatır. Programda seçmeli derslere yoğun olarak yer verilerek farklı ilgi ve becerileri olan öğrencilerin akademik gelişimi için seçenekler sunulur. Derslerde klasik anlatım yöntemiyle sınırlı kalınmayarak, öğrencilerin sunumlar, tartışmalar, projeler aracığıyla etkin katılımları sağlanır. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yaparak akademik topluluğa giriş yaparlar. Verilen eğitim ve üretilen çalışmaların sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmaması, toplum yararı gözetmesi programımızın temel önceliğidir. Akademik program, eğitim ve araştırmalar; sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülür.

 

Program Yeterlilikleri

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını, model ve yaklaşımlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri uygulamadaki yansımaları göz önünde bulundurabilecek şekilde bilir. Ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

2. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir. Alanında özgün ve bilimsel araştırmalar yapabilir.

3.  Bilimi ve Uluslararası ilişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilir. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, Tarih, Sosyoloji gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

5. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir veya temel kuramlara hakim eserler yazabilir.

6. Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir;gerektiğinde inisiyatif alır.

7. Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

8. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

9. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

10. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

11. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.